سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
سعید کامیابی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
ویدا شهمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد سمنان

چکیده:
اقلیم، شرایط پیچیده و خلاصه ای از اوضاع جوی منطقه ای است که به طور مشخصی در ارتباط با عرض جغرافیایی و سایر عوامل جغرافیایی تغییر می کند. در طبقه بندی اقالیم مختلف زمین یک فرمول و روش کلی و اساسی و م ورد قبول کلیه دانشمندان جهان وجود ندارد و طبقه بندی ها بر اساس اهداف مختلف پایه گذاری گردیده اند. در این تحقیق پهنه بندی اقلیمی شهرستان ساری با بکارگیری داده های اقلیمی ایستگاه های هواشناسی منطقه در دوره آماری 2013-2002 و استفاده از روش های تجربی کوپن، دمارتن، آمبرژه، نمودار آمبروترومیک، اوانز، ماهانی و با استفاده از روش های بررسی شاخص های حرارتی همانند اولگی با هدف کاربرد در طراحی و توجیه فضای معماری در شهرستان ساری صورت پذیرفته است و فرضیات مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی شامل فرم کالبدی، مصالح مصرفی، جهت قرارگیری ساختمان، موقعیت پنجره ها و … غیره ارائه شده است و پیشنهاداتی برای طراحی فضای مسکونی هماهنگ با مناطق معتدل و مرطوب ارائه شده است.