سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیرلعلی سرابی – استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران
صابر شکری – مربی گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، ایران
محمدرضا دارائی – استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، ایران
عبدالحمید اعتمادی – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

چکیده:
مقالات و کتب وتئوری های بسیاری در خصوص مدیریت استراتژیک تا کنون ارائه شده ،اما اینکه آیاسازمانها در بر نامه های راهبردی بدرستی عوامل داخلی و خارجی را لحاظ مینماید با تمرکز بر برنامهراهبردی کمیته امداد در سطح ستاد مرکزی آن سازمان در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته واستراتژی های برتر احصاء شده از الگوی جامع برنامه ریزی استراتژیک با برنامه راهبردی کمیته امداد باروشهای آماری مقایسه شده ورهنمون های نیز با تفسیر وضعیت موجود سازمان برای رسیدن به وضعیتمطلوب با استفاد از ماتریس Space ارائه شده است.