سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی چراتی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
غلامرضا علیزاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
اسماعیل جعفرزاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
فریبرز عباس زاده – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

سیلیسیم از نظر فراوانی دومین عنصر موجود در خاک بوده ودر حدود %28 پوسته زمین از سیلیسیم تشکیل شده است . در مناطق حارهای مرطوب بدلیل بالا بودن هوادیدگی، قسمت عمده سیلیسیم از خاک ها شسته شده و موجب تشکیل خاکهای سرشار از اکسیدهای آهن و آلومینیم با سیلیسیم کم میشود ).3) از سوئی دیگر با وجود بالا بودن مقدار سیلیسیم اکثر خاکها، ولی کشت متوالی محصولات مختلف زراعی موجب کاهش سطح سیلیسیم قابل استفاده گیاه میشود . گیاهان خانواده گرامینه غیر آبزی نظیر گندم، جو، یولاف، سورگوم، ذرت و نیشکر در حدود 10 گرم سیلیسیم در کیلوگرم بافت گیاهی تجمع داده ولی گیاهان خانواده گرامینه آبزی بیش از 50 گرم سیلیسیم در در محلول خاک وجود داشته و جذب MoO – کیلوگرم بافت گیاهی تجمع میدهند ).3) مولیبدن بصورت آنیون 4
سطحی آن بر سطح کلو ئید های آلی و معدنی شدیدا تحت تاثیر پ هاش خاک می باشد به نحوی که در پ هاش اسیدی قابلیت استفاده آن به شدت کاهش می یابد و بالعکس ).2) کاربرد کودهای ازتی حاوی نیترات در بسیاری از محصولات باغی، غلات و لگوم سبب تشدید علائم کمبود مولیبدن شده که با کاهش رشد، رنگ پریدگی برگ و ظهور علائم نکروتیک در برگها همراه می باشد ).1) بنابراین با توجه به نقش و اهمیت سیلیسیم و مولیبدن، این تحقیق به منظور بررسی اثر سیلیسم و مولیبدن بر عملکرد و بهبود کیفیت گندم صورت گرفته است