سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
حمیدرضا تجری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
حسینعلی بهرام زاده – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدباقر گرجی – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
طاهره بسطامی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مسئول مکاتبات

چکیده:
این تحقیق با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بهبود عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی گری فرسودگی شغلی براین ارتباط در سال ۱۳۹۳ در شعب بانک کشاورزی استان گلستان انجام گرفت. تحقیق حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات،توصیفی و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع همبستگی است.روش اجرای پژوهش به صورت پیمایشی بوده وابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه ی آماری شامل کلیه کارکنان بانک کشاورزی استان گلستان به تعداد ۴۴۰ نفر و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد ۲۰۵ نفر محاسبه و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. بهمنظور روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و برای پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزارSPSSاستفاده گردید. نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق نشان می دهد که درشعب بانک کشاورزی استان گلستان، بین کیفیت زندگی کاری با بهبود عملکرد کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری، بین کیفیت زندگی کاری و فرسودگی شغلی و همچنین بین فرسودگی شغلی و بهبود عملکرد کارکنان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .