سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مقصود پوریاری – کارشناس ارشد راه و ترابری ، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
محمد پوررضا – کارشناس ارشد راه و ترابری ، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل
محمدرضا یداللهی – کارشناس ارشد سازه، عضو هیئت علمی پژوهشکده حمل و نقل

چکیده:

با توجه به افزایش احتمال وقوع سوانح طبیعی بویژه زلزله در تهران ، سیستم حمل ونقل با توجه به گستره وسیع آن در معرض خسارات و آسیب هایزیادی قرار می گیرد.
در این تحقیق با توجه به تعریف نیازها و منابع سیستم حمل ونقل در شرایط بحران، تقسیم بندیسیستم مزبور با دو نگاه نوعسیستم حمل و نقل و طبقه بندی بر اساس اجزای سیستمصورت گرفته است.حوادث تاثیرگذار بر سیستم حمل ونقل بر اساس منشاء وقوع و همچنین نوع آسیب بر میزان عرضه و تقاضا طبقه بندی شده است.
شناخت ماهیت حوادث طبیعی، ارزیابی نحوه تأثیرگذاری این حوادث بر شبکه حمل و نقل و ارائه روشهای مدیریت و راهکارهای مؤثر در جهت پیشگیری از وقوع بحران، از جمله اهداف حاصل از انجام این تحقیق به شمار می‌آید. برای شناخت این اثرات و بررسی نتایج حاصل از وقوع حوادث بر عرضه شبکه حمل و نقل، ابتدا به مفاهیم عرضه، شبکه و آسیب پذیری اشاره نموده و تعاریف شبکه بر مبنای پارامترهای مختلف ارائه شده است. همچنین عوامل مؤثر بر کاهش عرضه شبکه حمل و نقل که در سه گروه مختلف تقسیم‌بندی شده‌اند، معرفی و شناسایی گردیده‌اند.
در نهایت با توجه به وضعیت موجود هریک از اجزا و سنجش میزان کارآیی آن، پیشنهادات و راهکارهایلازم تا رسیدن به وضع مطلوب ارائه می شود.