سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدعباس طاهر – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان
مهدی کوچکسرایی – گروه مهندسی برق دانشگاه کاشان شرکت مدیریت شبکه برق ایران ایران

چکیده:

طرحهای توسعه زیربنایی در بخش های تولید و انتقال در سیستمهای قدرت تجدید ساختار یافته، نیازمند آگاهی سرمایه گذار از شرایط اقتصادی و ایمنی طرح پیشنهادی است . شرایط اقتصادی و لحاظ نمودن هزینه های اجرایی طرح با حداکثر سازی سود حاصله از یک سو و در نظر گرفتن پایداری شبکه و بهبود نسبی آن، از سوی دیگر به منظور کاهش تعرفه حق وصل ت وسطSO/ISO ، در اقتصادی تر کردن طرح پیشنهادی، تأثیرگذار است . مسئله پایداری ولتاژ و دانستن تأثیر پارامترهای شبکه در بهبود پایداری ولتاژ، برای طراحی بهینه پارامترهای شبکه، کمک فراوانی به سرمایه گذار خواهد نمود . در این مقاله، با آنالیز پارامترهای بخش های تول ید و انتقال، پارامترهای تأثیرگذار بر ناپایداری ولتاژ بررسی شده است . برای تعیین بازه های ناپایدار، از روش محاسبه نقاط Bifurcation استفاده شده و برای این منظور، یک شبکه دو باسه شامل یک باس ژنراتوری و یک باس بار، مورد بررسی قرار گرفته است