سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عبدالمطلب حاجتی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فنی و مهندسی اراک، گروه مهندسی معدن

چکیده:

در اجرای پروژه های معدنی اعم از اکتشافی، استخراجی و فرآوری، نمونه برداری بهینه و آماده سازی نمونه ها با حفظ درجه صحت آنها از ستون اصلی کارهای تحقیقاتی محسوب می گردد. لذا جهت دستیابی به مشخصات معرف یک کانسار، لازم است تا از قسمتهای مختلف آن به شیوه های متفاوتی نمونه برداری گردد. چگالی شبکه نمونه برداری بایستی در راستای نمونه برداری بر اساس قوانین مربوطه حداکثر تغییر پذیری را داشته باشد. لذا، بایستی جهت برداشت نمونه ای با دقت بالا، از ویژگیهای م نطقه آشنایی کامل داشت، یکی از بارزترین ویژگیهای یک کانسار شناخت جزئیات کانی شناسی آن از نظر عیار، درجه آزادی، نحوه درگیری، کانیهای همراه، شکل ذرات، ابعاد بلورهای کانی مورد نظر، ه دف از نمونه برداری و غیره می باشد. این تحقیق، در راستای بررسی امکان سنجی فرآوری ذخایر ت الک آقبلاریال در استان مرکزی تعریف شده است. لذا، تلاش شده تا با توجه به مشخصات کانی شناسی ن مونه از رگه ها و دپوهای استخراجی تالک، وزن مناسبی از آن که بتواند معرف کانسنگ استخراجی جهت م طالعات فرآوری باشد تخمین زده شود. روش تخمین نمونه این تحقیق، روش جی بوده و در فرمول مربوطه میزان عیار تالک سفید مرغوب: 71/5% تالک متمایل به سبز: 70/2% و قطر درشت ترین ابعاد ن مونه برای تالک مرغوب cm(20-15) و برای تالک متمایل به سبز در حدود 15cm بدست آمد. در این شرایط برای تالک سفید مرغوب وزن نمونه در حدود 530kg و برای تالک کلریتی شده سبز رنگ وزنی در حدود 315kg تخمین زده شد.