سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سروش خاتمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ابوالقاسم امامزاده – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدجواد نبوی زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:
در مخازن گاز میعانی، تشکیل میعانات در مخزن در ناحیه اطراف چاه می تواند باعث تجمع میعانات و کاهش تراوایی نسبی و در نتیجه کاهش پتانسیل چاه شود. در سیستم های گاز میعانی عملکرد چاه به تراوایی نسبی، کشش سطحی و سرعت و همچنین رفتار فازی بستگی دارد. در نتیجه یک شبیه ساز مخزن می بایست این اثرات را لحاظ کند تا یک پیش بینی به حد کافی دقیق از عملکرد حاصل نماید. هدف این مقاله بررسی نواحی جریان و پدیده لختگی سرعت در اطراف یکی از چاه های گاز میعانی جنوب ایران با استفاده از شبیه سازی می باشد. به همین منظور ابتدا با استفاده از نرم افزار PVTi یک مدل ساخته شد و خواص مهم سیال مورد بررسی قرار گرفت. سپس یک مدل تک چاهی مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse300 شبیه سازی شد. در ساخت این مدل از اطلاعات موجود از خواص سنگ و سیال مخزن مورد مطالعه استفاده گردیده است. به منظور بررسی اثر عدد مویینگی با ثابت بودن کلیه خواص، یک مدل مشابه با در نظر گرفتن اثر مویینگی با فعال سازی گزینه های مربوط در نرم افزار ساخته شد و نواحی مختلف جریانی، تشکیل میعانات، نفوذپذیری نسبی فازهای مختلف و … بررسی شد. نتایج نشان می دهند که بر اثر افت فشار در برخی نقاط مخزن مورد نظر فشار به زیر نقطه شبنم افتاده و در نتیجه میعانات در اطراف چاه تشکیل شده است. با رسم پروفایل اشباع میعانات تشکیل شده در اطراف چاه، اندازه نواحی جریانی مختلف تخمین زده شد. به علاوه در ناحیه خیلی نزدیک چاه به دلیل سرعت بسیار بالای گاز، عدد مویینگی (Nc) افزایش می یابد و در نتیجه آن اشباع میعانات در اطراف چاه کاهش و نفوذپذیری نسبی گاز و میعانات افزایش می یابد. همچنین افزایش نرخ تولید گاز در محدوده عملی تأثیر زیادی بر کاهش تولید تجمعی میعانات ندارد.