سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا عیسی زاده – کارشناس ارشد زراعت مدیریت جهاد کشاورزی بستان آباد،
محمدباقر خورشیدی بنام – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
مهرداد یارنیا – عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
داود حسن پناه – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نحوه مصرف عناصر غذایی میکرو بر عملکرد برخی صفات زراغی چهار رقم سیب زمینی، آزمایشی بر اساس طرح آماری اسپلیت پلات در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1384 در منطقه بستان آباد اجرا گردید. قبل از پرداختن به خلاصه نتایج در چکیده ضروری است که به سطوح هر یک از عوامل مورد بررسی شامل سطو ح عامل کودی و ارقام معرفی و اشاره شوند . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین سطوح کودی از لحاظ صفات عملکرد غده کل و قابل فروش ، تعداد غده بین 55-35 میلی متر، وزن غده بین 55-35 میلی متر (بذری) و بزرگ تر از 55 میلی متر (خوراکی)، اختلاف معنی دار و بین ارقام مختلف سیب زمینی از لحاظ تمام صفات مورد بررسی اختلاف معنی دار وجود داشت . مقایسه میانگین سطوح مختلف کودی بر صفات مورد بررسی نشان داد که بیشترین عملکرد غده کل و قابل فروش ، ارتفاع بوته، تعداد و وزن غده بین 55-35 (بذری )، تعداد غده بزرگ تر از 55 میلی متر (خوراکی) در محلول پاشی با میکرو کامل در سطوح کودی سوم به د ست آمد . نتایج حاصل از همبستگی ساده بین صفات مورد مطالعه نشان می دهد عملکرد غده کل با صفات عملکرد غده قابل فروش ، وزن غده های بین 55-35 و بزرگ تر از 55 میلی متر رابطه مثبت و معنی دار داشت . تجزیه ارتاگنال نشان داد که بین شاهد (مصرف NPK) و مصرف NPK و خاک مصرف Mn و Zn اختلاف معنی دار وجود دارد . صرف همزمان کود های میکرو Mn و Zn با کودهای ماکرو NPK موجب افزایش عملکرد غده سیب زمینی شد. رقم آگریا بیشترین عملکرد غده کل و قابل فروش ، ارتفاع بوته ، وزن غده های بین 55-35 (بذری) و بزرگ تر از 55 میلی متر و کمترین تعداد و وزن غده بین 55-35 (بذری) و بزرگ تر از 55 میلی متر (خوراکی) تولید نمود.