سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا تاج آبادی – کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئوول اطلاع رسانی و کتابخانه مج
سمیه شعبانی –
علی رنجبر –

چکیده:

یادگیری اینترنت ظهور عصر جدیدی را درنظام آموزشی نوید میدهدکه بطور یقین مستلزم بررسی ماهیت مزایا و ساختاریادگیری الکترونیکی ایجاد تحول دربرنامه های آموزشی و همچنین درنگرش عادات رفتار اطلاع یابی و مهارت های دانشجویان استادان و برنامه ریزان است هدف اصلی مطالعه حاضر ارزیابی دیدگاه دانشجویان و اساتید کتابداری درزمینه اثربخشی یادگیری الکترونیکی با تاکید براینترنت درفعالیت های آموزشی و درسی می باشد ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که اعتبار و روایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ بررسی شده است که میان 66 نفر از دانشجویان و اساتید کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک توزیع شده است نگرش دانشجویان و اساتید درزمیه اثربخشی یادگیری الکترونیکی براساس طیف لیکرت از بسیار موافق تا بسیار مخالف ارزیابی شد نتایج تحقیق نشان میدهد که بین انگیزه جستجوی اطلاعات و دیدگاه دانشجویان درزمینه اثربخشی یادگیری الکترونیکی درفعالیت های آموزشی ارتباط معنی داری وجود دارد