سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش قربانیان – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان

چکیده:

گونه های مختلف از جنس Haloxylon ، درختان و درختچه های مقاوم ی در برابر شرابط نامساعد اقلیمی و خـاک اسـت . گونه های شناخته شده و موجود در استان از جنسHaloxylon شامل سفید تاغ ( H.ammodendron یا persicum ) و سیاه تاغ H.aphyllum شناسایی شده است . این گونه های با ارزش، نقـش بـه سـزا و مهمـی در پایـداری اکوسیـستم ، حفاظت خاک و جلوگیری از فرسایش و گسترش بیابان ، تأمین منابع آب های زیرزمینی، ایجاد اشتغال و درآمـد اقتـصادی، منظرسازی و احداث پارک های شهری و جنگلی دارد . تاغ، علاوه بر ایجاد پوشش گیاهی مناسب در اراضی بیابانی، امکـان تولید چوب و علوفه را نیز دارد . با توجه به نیاز و پتانسیل بالقوه منـاطق خـشک و نیمـه خـشک بـرای ایجـاد و احیـاء پوشـش جنگلی، لزوم شناسایی خصوصیات اکولوژیکی گونه های بومی و مناسب مانند تاغ کاملاً محسوس اسـت . پـراکنش تـاغ در ناحیه رویشی ایران و تورانی مشاهده می شود . شاخص اقلیمی این ناحیه رویشی ک می بارندگی، طولانی بودن فصل خـشک و نوسانات حرارتی زیاد در فصول مختلف می باشد . استان سمنان نیز در این ناحیه رویشی قرار دارد . آنچـه کـه مهـم اسـت، پراکنش تاغ در سردشت ها و حاشیه پلایا و پهنه های ماسه ای استان است . با توجه به بومی بودن و مقاومت گونه های تـاغ در برابـر شـرایط تنـش ی و نیـز فـرم وشــکل درختـی و درختچـه ای آنهـا، گونـه ای بــسیار مناسـب جهـت اسـتفاده در طـرح هــای بیابان زدایی، تقویت پوشش گیاه ی مناطق در معرض خطر فرسایش بادی ، جنگل کاری و آبخیزداری، احـداث پـارک هـای جنگلی و بادشکن اطراف مزارع و مناطق مسکونی، منظرسازی اطراف جاده ها و پروژه های فضای سبز شهری می باشد .