سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

تقی حسن پورعلی بلاغی – ارومیه کیلومتر ١١ جاده سرو دانشگاه ارومیه دانشکده علوم، دبیر خانه گر
حسین حقگویی – ارومیه آیلومتر ١١ جاده سرو دانشگاه ارومیه دانشکده علوم، گروه شیمی
محمود رضازادباری – ارومیه آیلومتر ١١ جاده سرو دانشگاه ارومیه دانشکده آشاورزی، گروه علو
محمد علیزاده خالدآباد – ارومیه آیلومتر ١١ جاده سرو دانشگاه ارومیه دانشکده آشاورزی، گروه علو

چکیده:

در این تحقیق، یک روش دو مرحله ای برای بررسی اثر و بهینه سازی نه فاکتور (سه فاکتور کیفی شامل: نوع ترکیب کئوردیناسیون یعنیK4[Fe(CN)6].3H2O و لیگاندEDTAنوع منبع نیتروژن یعنی ،NH4NO و 3 (NH4)2SO4 نوع منبعفسفر یعنیKH2PO4 و 4 K2HPO و شش فاکتور کمی شامل: غلظت ترکیب کئوردیناسیون، غلظت منبع نیتروژن، غلظت منبع فسفر، غلظت متانول pH آغازی و مدت زمان تخمیر) بر تولید سیتریک اسید از ملاس شکرخام توسط A.niger به روش فرآیند تخمیر غوطه ور بکار گرفته شد. عوامل مؤثر بر فرآیند تخمیر غوطه ور ملاس شکرخام به صورت همزمان و با درنظر گرفتن برهمکنش میان آنها بررسی و پس از شناخت عوامل مؤثر بر فرآیند تخمیر غوطه ور، بهینه سازی تولید سیتریک اسید میان عوامل مؤثر با هدف افزایش زمان تخمیر و کاهش زمان تخمیر بدست آمد. در ابتدا، آنالیز شیمیایی ملاس شکرخام از نظر درصد ساکارز ظاهری، درصد ساکارز واقعی، کسیان ظاهری کسیان واقعی درجه بریکس مجازی، درجه بریکس حقیقی Bxدرجه درصد قند رافینوز، درصد قند کلرژهClerget) مقدار رطوبت، مقدار ماده خشک رفراکتومتری مقدار خاکتسر معدنی مقدار عناصرواسطه 2+pH ، Zn2+ ،Cu2+ ، Fe و مقدار TDS انجام گرفت. سپس، جهت شناخت فاکتورهای مهم و مؤثر برفرایند تخمیر غوطه ور ملاس شکرخام 48 محیط تخمیر مختلف در قالب دو Block )، 1 & 2) میان عوامل مورد بررسی نوع و غلظت ترکیب کئوردیناسیون و لیگاند نوع و غلظت منبع نیتروژن نوع و غلظت منبع فسفر غلظت متانول مقدار PH آغاری و مدت زمان تخمیر تدارک و برروی انکوباتور شیکردار با سرعت چرخش 200rpm دمای محیط تخمیر 30 درجه درصد ساکارز واقعی یکسان ملاس شکرخام رقیق شده یکسان برای هر Block و تلقیح حداقل 1.5×10 8 اسپور درهر میلی لیتر از سوسپانسیون سوش A.niger A1 قرار داده شد.