سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
پیمان ولیپور – دانشگاه آزاداسلامی قائمشهر
حامد هاشمی – دانشکده مهندسی نساجی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد
محمداسماعیل یزدانشناس –
احسان اکرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

چکیده:
نمونه های پارچه پنبه ای سفیدگری و مرسریزه شده با استفاده از چهار رنگزای راکتیو سرد با پایه های FCP ،MCT ،VS وMCT/VS رنگرزی گردیدند. تاثیرات سه ماده تعاونی دیسپرس کننده، نفوذ دهنده و اوره بر راندمان رنگرزی های انجام شده مورد بررسی قرار گرفت. میزان رمق کشی مواد رنگزا در شرایط مختلف با استفاده از مطالعات اسپکتوفتومتری اندازه گیری وبررسی شد. همچنین ثبات شستشویی، سایشی و نوری نمونه ها مطابق روشهای استاندارد سنجش و مقایسه گردید. بر اساس یافتههای این تحقیق هر سه ماده تعاونی استفاده شده سبب نفوذ و تثبیت بالاتر و بهبود خواص ثباتی هر چهار نوع رنگ راکتیو ذکرشده بر روی هر دو نوع پارچه مورد آزمایش گردیده که در این بین تاثیر نفوذ دهنده و اوره بیشتر از دیسپرس کننده بوده است.