سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
کاظم غزنوی – کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، گروه علوم پایه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شهرستان کاشمر، کشور ایران

چکیده:
آبهای زیرزمینی بهترین و در اکثر مناطق ایران تنها منبع تامین کننده آب شرب و کشاورزی می باشند. باافزایش جمعیت و به تبع آن افزایش بهرهبرداری از این منابع و کم بودن تغذیه طبیعی نسبت به میزانبرداشت، افت سطح ایستابی و کاهش کیفیت آب روز به روز بیشتر میشود. هدف از این تحقیق بررسیخصوصیات هیدروژئوشیمیایی آب زیرزمینی دشت کاشمر میباشد. دشت کاشمر بکی از مهمترین دشت هایحاصلخیز استان خراسان رضوی بوده که در سالهای اخیر با کاهش شدید کمی و کیفی آب زیرزمینی مواجهشده است. به منظور بررسی کیفیت آب در دشت کاشمر از نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی نمونهها در یک دورهپنج ساله استفاده شده است. سپس ضمن ترسیم نقشه هدایت الکتریکی، نمودارهای کیفی مختلفی برای آنهاترسیم گردید. با توجه به نمودارهای ترسیم شده آب زیرزمینی دشت کاشمر از لحاظ سختی در ردیف آبهایسخت قرار گرفته و برای مصارف شرب و کشاورزی نیز مناسب میباشد