سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس بررسی منابع آب استان کرمانشاه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسعود فتوت – مدیر دفتر مطالعات آبهای زیرزمینی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه
علی مهرابی – کارشناس هیدروژئولوژی

چکیده:

استان کرمانشاه به لحاظ زمین شناسی ساختمانی از جنوب غرب به شمال شرق به سه بخش مشخص بخش چین خورده زاگرس،بخش خردشده زاگرس زون معروف به سنندج – سیرجان تفکیک می گردد. در این تحقیق سعی شده است که از هر زون یا بخش دو چشمه انتخاب ووضعیت زمین شناسی و تکتونیکی،وضعیت بارش،میزان هماهنگی آبدهی با تغییرات بارش،رفتار هیدرولیکی چشمه ها،گنجایش مخزن و زمان مرگ چشمه ها،ضریب تغییرات دبی و خصوصیات هیدروشیمیایی،نوع سیستم کارستی چشمه و در نهایت جمع بندی از وضعیت کلی چشمه و عکس العمل آن نسبت به تغییرات بارش بررسی گردد. ضمن اینکه در این پژوهش بررسی واکنش چشمه کارستی نیلوفر نسبت به خشکسالیهای اخیر استان کرمانشاه به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که چشمه های موجود در بخش چین خورده زاگرس دارای سیستم منظم تر بوده و برای بهره برداری قابل اطمینان تر می باشند و امکان ساماندهی و تنظیم آبدهی آنها نسبت به چشمه های بخش زاگرس مرتفع بسیار بیشتر است. چشمه های بخش خرد شده با توجه به ویژگیهای تکتونیکی دارای رفتار و نوسانات شدید می باشد.چشمه های موجود در بخش سنندج – سیرجان نیز دارای حالتی بینابین دو زون چین خورده و خرد شده زاگرس می باشند