سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سعیده زردشت – کارشناس ارشد میکروبیولوژی،کارشناس آزمایشگاه آبفار کرمان

چکیده:
کرم VI یکی از فلزات سنگین سمی و سرطان زاست .استفاده های صنعتی از این فلزآلودگی محیط زیست را به همراه داشته است . حذف زیستی کرم بوسیله باکتریها یکی از بهترین راهکارهاست. میزان مقاومت باکتری باسیلوس به کرم VI در محیط LB broth و در غلظت های مختلف کرم VI بررسی شد تأثیر pH و دماهای مختلف بر مقاومت باکتری به کرم مورد ارزیابی قرار گرفت . منحنی رشد باکتری در حضور کرم از ابتداو بعد از ورود به فاز لگاریتمی با منحنی رشد در غیاب کرم مقایسه شد . توانایی حذف کرم توسط باسیلوس از طریق اندازه گیری میزان کرم باقی مانده در محیط کشت محاسبه میگردد. باسیلوس نسبت به غلظت نهایی مورد آزمایش کرم مقاوم و در PH=7 و دمای 30 درجه مقاومت بهتری دارد. منحنی رشد در حضور کرم تغییر کمی نسبت به محیط کنترل دارد .باکتری 80 درصد قادر به حذف کرم میباشد..از این باکتری در سایتهای آلوده به کرم جهت حذف الاینده می توان استفاده کرد.