سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی خزائی – دانشجوی کارشناسیارشد اصلاح نباتات دانشگاه شهرکرد
سعداله هوشمند – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
بهرام حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد
علی اسحق بیگی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

مقاومت برشی ساقه از عوامل مهم در طراحی و ساخت ابزارهای برش در کشاورزی می باشد. به منظور برآورد وراثت پذیری و همبستگی بین صفات مقاومت برشی ساقه، ارتفاع بوته و طول پدانکل در گندم دوروم، آزمایشی در قالب طرح لاتیس سه گانه با ابعاد 10 × 10 در سال 1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد اجرا شد . مواد ژنتیکی مورد استفاده در این آزمایش شامل 94 لاین خالص نوترکیب (F10) ، دو والد و چهار شاهد بودند . اندازه گیری ارتفاع بوته و طول پدانکل بعد از رسیدگی فیزیولوژیک گیاهان و اندازه گیری میزان مقاومت برشی ساقه بعد از رسیدگی کامل و با استفاده از دستگاه ساخته شده، در شرایط مزرعه صورت گرفت . تجزیه داده ها نشان داد که در بین ژنوتیپ های مورد بررسی برای صفات مورد مطالعه، تفاوت معنیدار (0/001>P) وجود دارد. توزیع فراوانی میانگین لاین های نوترکیب و والدین، بیانگر وجود تفکیک متجاوز برای صفات مورد مطالعه بود . هر چند همبستگی بین طول پدانکل و ارتفاع بوته بالا (r=0/68) و معنی دار (0/01>p) بود، اما این دو صفت با مقاومت برشی همبستگی معنیداری نشان ندادند. وراثتپذیری برای مقاومت برشی (90 درصد)، بیشتر از وراثتپذیری برای ارتفاع بوته ( 63 درصد) و طول پدانکل ( 23 درصد) بود.