سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مینو نافع – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان
مهدی ریاحی خرم – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان

چکیده:

در این تحقیق تلاش گردید تا روند آلودگی آب رودخانه دره مرادبیک به طول 18 کیلومتر و با دبی متوسط 250 لیتر در ثانیه موردمطا لعه قرار گیرد . در این تحقیق کیفیت آب رودخانه شامل COD,BOD5,DO ، نیترات، Fecal وTotal ColiformColiform در سه ایستگاه نمونه برداری مختلف و در طول ماه های مختلف سال مورد سنجش و اندازه گیری قرار گرفت .گرد آوری اطلاعات به روش انجام آزمایش و نیز ازطریق بازدید های میدانی و همچنین مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است .نتایج این تحقیق نشان داد آب رودخانه دره مراد بیک از نظر میکروبی در طول سال آلودگی دارد. بر اساس نتایج بدست آمده مقدارBOD,COD در ایستگاه اول ناچیز بود.نتایج بدست آمده نشان داد تخلیه آب قنوات شهر همدان به داخل رودخانه فوق سبب ترقیق آب رودخانه گردیده است .