سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردشیر صادقی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
علی اصغر حسنی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
یوسفعلی پزشک – دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اعظم جابری – دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده:

آب و محیط های ورزشی وابسته به آب از استخر، سونا تا جکوزی و حوضچه های آب سرد یکی از پرطرفدارترین وجذاب ترین مراکز ورزشی برای مردم به شمار می رود..با توجه به اینکه استخر های شنا به عنوان مکانی برای ورزش و سلامت ی و تفری ح می باشند در صورت عدم رعایت موازین بهداشتی به مکانی جهت انتقال بسیاری از بیماریها تبدیل خواهند شد. این تحقیق بصورت نیمه تجربی اجرا شده است که شامل آزمایشات میکروبی و شیمیائی آب می باشد. جامعه آماری کلیه استخر های شنا سرپوشیده و جکوزیها و حوضچه های آب سرد در شهر مشهد می باشد. محقق با از مکانهای فوق نمونه برداری نموده و نمونه های آب از لحاظ کشت میکروبی و میزان کلر باقیمانده مورد آزمایش قرار گرفت. با هماهنگی مرکز بهداشت و استخراج نتایج آزمایشات مشابه در سال های 83 الی 85 مقایسه ای بین نتایج آزمایشات محقق در سال 86 با سال های گذشته انجام گرفت و توسط نرم افزار .EXCEL . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج ذیل حاصل گردید. میانگین کلر باقیمانده در استخرهای شنا در سال 86 برابر با 1.13 میلیگرم در لیتر و میانگین کشت میکروبی استخرهای شنا برابر با 145 گردید . میانگین کلر باقیمانده در جکوزیها برابر با 2/67 میلیگرم در لیتر و میانگین کشت میکروبی جکوزیها برابر با 414 گردید . میانگین کلر باقیمانده در حوضچه های آب سرد برابر با 3/14 میلیگرم در لیتر و میانگین کشت میکروبی در حوضچه های آب سرد برابر با 140 بدست آمد. با توجه به برگزاری دوره های آموزشی برای مدیران و مسئولین استخر ها ی شنا در پایان سال 84 توسط انجمن علمی بهداشت محیط خراسان و مقایسه نتایج بدست آمده از تحقیق با سال های گذشته نشان دهنده و ضعیت بهداشتی مطلوب و قرار گرفتن میزان کلر باقیمانده و کشت میکروبی در استخر های شنا در حد استاندراد می باشد.