سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طاهر شهریاری – کارشناس ارشد بهداشت محیط – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
میترا مودی – کارشناس ارشد آموزش بهداشت – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
محمود حاجیانی – کارشناس ارشد عمران آب – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
زهرا شهریاری – دبیر آموزش و پرورش

چکیده:

شرایط نامناسب بهداشت محیط محیط مدارس می تواند عوارض زیادی را به افراد حاضر در آن محیط تحمیل نماید . برخی از این عوارض ممکن است پس از سالها خود را نشان دهد (1) . در صورتی که اصول بهداشت محیط در مدارس رعایت نشود دانش آموزان گرفتار انواع بیماریهای روده ای ، انگلی ، عفونی و حوادث و سوانح و مشکلات اسکلتی- عضلاتی خواهند شد. (2) در این تحقیق 287 مدرسه (114 مدرسه شهری و 173 مدرسه روستایی ) در شهرستان بیر جند روش سر شماری مورد بررسی قرار گرفتند و جهت جمع آوری اطلاعات از فرم ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مدارس بات وجه به آئین نامه بهداشت محیط مدارس وزارت بهداشت استفاده شد. فرم مربوطه در 88 ردیف تنظیم و مسائل مختلفی مانند مکان و ساختمان مدارس ، بوفه ، کلاسها ، زباله ، فاضلاب، آبخوری ، وضعیت آب ، توالت ، دستشویی ، آزمایشگاه و مسائل ایمنی و …. مورد بررسی قرار گرفته است . 48/8 درصد مدارس وضعیت مکانی و ساختمانی نامطلوبی داشتند. 86/7درصد مدارس بوفه نامطلئب 88/9 درصد کلاسها و راهروها مطلوب ،88/9 درصد دفع زباله نامطلوب ، 60/6 درصد دفع فاضلاب مطلوب ، 65/9 درصد مدارس آبخوری مطلوب ، وضعیت آب 74/9 درصد مدارس نامطلوب ، 62/4 درصد مدارس وضعیت توالت مطلوب ، 55/9 درصد مدارس دستشویی مطلوب و 31/4 درصد مدارس از نظر ایمنی وارگونومی وضعیت نا مطلوبی داشتند. اختلاف معنی داری در آزمون کای اسکوئر بین مدارس شهر و روستا از نظر وضعیت مکان و ساختمان ، بوفه ، دفع زباله ، دفع فاضلاب ، آبخوریها ، دستشویی ، آزمایشگاه و ایمنی وارگونومی مدرسه نشان داد و همچنین اختلاف معنی دار در مورد نوع مدرسه و مقطع تحصیلی و وضعیت مالکیت مدرسه وجود دارد که شرح کاملتر آن در مقاله قید گردیده است.