سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
حبیب الله سالارزهی – دانشیار گروه مدیریت،دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمدعثمان حسین بر – استادیار گروه جامعه شناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
بهمن کرد – استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
سمانه محمدپور – کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:
هدف از تحقیق حاضر بررسی وضعیت توانمند سازی روانشناختی در شهرداری زاهدان می باشد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر زاهدان می باشد که از این تعداد، ۱۳۶ نفر بر اساس جدول کرسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی اسپریتزر بوده و میزان پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ۹۲٪ بدست آمد. داده های به دست آمده از طریق روش های آماری توصیفی و استنباطی (میانگین و آزمون t تک نمونه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل ها نشان داد، شهرداری زاهدان در تمامی ابعاد توانمند سازی روانشناختی دارای وضعیت مناسب است. همچنین شهرداری زاهدان در شرایط فعلی و به طور نسبی در بین ابعاد توانمند سازی روانشناختی ، بهترین وضعیت را در بعد احساس شایستگی با میانگین (۳/۸۲) و ضعیف ترین وضعیت را در بعد احساس تاثیر با میانگین (۳/۸۲) و ضعیف ترین وضعیت را در بعد احساس تاثیر با میانگین(۳/۴۱) دارد.