سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالرحیم پرورش – دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
مهدی رفیعی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان
محمد جواد محمدی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان
فاطمه فتحی – کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان

چکیده:

امروزه تولید انواع مواد زائد جامد در شهر ها و روستاها و بروز انواع ناسازگاریهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی مربوط به آنها، مشکلات عدیده ای در زمینه جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع برای مدیریت های خدمات شهری و تولید کنندگان این مواد بوجود آورده است. صرف بیش از 80-60 درصد هزینه های مدیریت مواد زائد جامد در بخش جمع آوری و حمل و نقل، ارزیابی این عناصر مدیریتی و تاثیرات آن از نظر اقتصادی و بهداشتی را ضروری می سازد. این تحقیق سعی دارد تا سیستم جمع آوری و حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد 89 شهر استان اصفهان را از نظر بهداشتی و مدیریتی مورد ارزیابی قرار دهد و مخاطرات بهداشتی آن را که نقش مستقیم در سلامت جامعه درکوتاه مدت و دارز مدت دارد بررسی و مطالعه نماید. این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی است که براساس اطلاعات بدست آمده از چک لیست های تهیه شده از وضعیت جمع آوری، حمل و نقل و دفع مواد زائد جامد هر شهر می باشد که با مراجعه کارشناس بهداشت محیط همراه با کارشناس شهرداری مربوطه و پس از بررسی و بازدید آنها تکمیل و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است. این بررسی نشان می دهد که: سرانه تولید زباله در شهرهای استان اصفهان کمتر از 550 کیلوگرم در روز می باشد و بیش از 80% کارگران از تجهیزات فردی استفاده می نمایند. همچنین 87/6 % شهرها وضعیت مناسب جمع آوری زباله از درب منازل را دارا می باشند و تنها 36% از زباله ها جداسازی و تفکیک می شوند ضمن آنکه 33% زباله های شهرها تبدیل به کمپوست می گردد.این آمار و سایر اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهند که تفکیک و جداسازی در مبداء هنوز بطور کامل اجرا نمی شود و نیاز به آموزش مردم از طریق رسانه های جمعی و یا بصورت حضوری می باشد از طرفی رعایت مسائل مدیریتی و بهداشتی برای مسئولین امر و بخصوص رده های پائین اهمیت لازم را پیدا ننموده است. این تحقیق نشان می دهد که کارگران و افراد فنی مشغول به کار در امر جمع آوری و حمل و نقل کافی نبوده و از نظر تخصص و همچنین آموزش های لازم ضعیف می باشند.