سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی زین الدینی میمند – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
فاطمه ابراهیمی میمند – کارشناسی ارشدعلوم خاک

چکیده:
جیرفت و کهنوج ازمناطق مهم و مستعدکشت محصولات زراعی و باغی دراستان کرمان و کشور میباشد ولی عدم رعایت الگوی کشت مناسب و کشت مکرر سبب کاهش عملکرد درواحدسطح شده است لذا این مطالعه به منظور تعیین تناسب کیفی اراضی در28450 هکتار ازاراضی دشت بلوک فاریاب منطقه کهنوج استان کرمان برای کشت ابی یونجه ذرت و مرکبات انجام گردید باتوجه به اطلاعات گزارش و نقشه های خاک نیمه تفصیلی خاکهای منطقه موردمطالعه براساس سیستم رده بندی جامع خاک دررده Entisols تحت رده های FluventsوOrthents وگروه های بزرگ Typic Torrifluvents Typic Torriorthents تفکیک شدند خاکهای مذکور درسه واحدفیزیوگرافی دشت های دامنه ای آبرفت های بادبزنی شکل سنگریزه دارودشتهای سیلابی قرارگرفته و به هشت فامییل تفکیک گردیدند نیازهای خاکی و اقلیمیمحصولات ازجداول سایس 1993 اقتباس گردید بعدازپردازش آن به روش محدودیت ساده و پارامتریک طبقه بندی تناسب اقلیمی و کیفی برای این محصولات تهیه گردید کلاسهای تناسب اراضی درمنطقه جهت کشت یونجه براساس روش محدودیت ساده ازS3,N2 متغیر می باشد و براساس روش پارامتریک ریشه دوم ازN1تاN2 متغیر است جهت کشت ذرت براساس روش محدودیت ساده تناسب ازسطح S3تاN2 متغیر می باشد و براساس روش پارامتریک سطح تناسب N2 است و همچنین جهت کشت مرکبات براساس روش محدودیت ساده تناسب ازسطح S3تاN2 متغیر می باشد و براساس روش پارامتریک سطح تناسب N2 مطرح است