سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هادی صادقی – کارشناسی ارشد بهداشت محیط
مهدی فضل زاده – کارشناسی ارشد بهداشت محیط
صادق حضرتی – دکتری بهداشت حرفه ای
احمد مختاری – کارشناسی ارشد بهداشت محیط

چکیده:

مدیریت پسماند مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی به لحاظ نقش عمده آنها در گسترش انواع بیماریهای واگیردار درمیان بیماران بستری شده و سایر افراد جامعه و همچنین آلودگی های زیست محیطی ناشی از جمع آوری ودفع غیربهداشتی انها از اهمیت ویژه ای برخوردار است این تحقیق با هدف تعیین وضعیت مدیریت پسماندها درمراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی تابع شهر اردبیل انجام گرفت. دراین مطالعه توصیفی ۱۴مرکزبهداشتی درمانی و ۱۴ پایگاه بهداشتی شهراردبیل درسال ۱۳۸۸ مورد بررسی قرارگرفت و میزان پسماندهای تولیدی نحوه نگهداری وضعیت جایگاه های موقت نحوه جمع آوری زباله ها و نحوه دفع پسماندها از طریق مشاهده و مصاحبه و تطبیق وضعیت بهداشتی آنها با آیین نامه های موجود تعیین و درچک لیست های مخصوص که برای همین کار طراحی شده بود ثبت گردید. میزان تولید روزانه زباله درمراکز بهداشتی ۵۲/۹۲۵ کیلوگرم و درپایگاه های بهداشتی ۱۴/۸۴۰ کیلوگرم در روز بود میزان تولید روزانه زباله های عادی در مراکز بهداشتی درمانی ۳۶/۴۵۰ کیلوگرم در روز و درپایگاه های بهداشتی ۱۱/۲۲۰ کیلوگرم در روز بود بنابراین بازنگری اساسی در شیوه مدیریت پسماندها ارایه برنامه های منظم و تجهیز مراکز به وسایل بی خطرسازی زباله های عفونی قبل از دفن نهایی ضروری می باشد.