سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

جواد حمزه ئی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
عادل دباغ محمدی نسب – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عزیز جوانشیر – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
فرخ رحیم زاده خویی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده:

به منظور بررسی وضعیت نوری در کانوپی سه رقم کلزای پاییزه در شرایط طبیعی رقابت با علف های هرز آزمایشی در سال زراعی 85-1384 به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگا ه تبریز اجرا شد . فاکتورهای آزمایش شامل سه رقم کلزای پاییزه (SLM و 046 Okapi،Licord ) و 12 نوع تداخل علفهای هرز در دو سری بر اساس فنولوژی کلزا بود. سری اول شامل حذف علف های هرز از زمان سبز شدن کلزا تا مراحل صفر ، 4 و 8 برگی، ساقه رفتن، آغاز گلدهی و آغاز تشک یل غلاف و سری دوم شامل رقابت علف های هرز با گیاه زراعی از زمان سبز شدن کلزا تا مراحل فنولوژیک فوق بودند . شدت تشعشع وارد شده به کانوپی کلزا در مراحل ساقه دهی، گلدهی، 50 % غلاف بندی، غلاف بندی کامل و پر شدن دانه ها و در سه اشکوب بالای کانوپی، سطح علف های هرز و کف کانوپی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که بین ارقام و دوره های تداخل علف های هرز از نظر میزان دریافت نور اختلاف معنی دار وجود داشت. بررسیها نشان داد که میزان دریافت نور توسط کلزا به تناسب افزایش طول دوره تداخل علفهای هرز رو به کاهش نهاد. کمترین میزان نور دریافتی به شاهد آلوده به علفهای هرز در کل دوره رشد تعلق داشت و بیشترین میزان آن در شاهد عاری از علفهرز در کل دوره رشد و در رقم SLM046 مشاهده شد.