سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محبوبه قوچانی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
محمد قنبری قوزیکلی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
فهیم امینی تپوک – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط
سیداحمد مختاری – هیات علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده:
مقدمه و اهمیت موضوع: امروزه پسماندهای بیمارستانی یکی از معضلات زیست محیطی می باشد که به علت پتانسیل بیماریزایی و خطرناک بودن، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. عدم توجه به مدیریت این نوع از پسماندها می تواند سلامت جامعه را در معرض‌ خطر جدی قرار دهد. ارایه اطلاعات مورد نیاز در مورد روش های مطلوب جمع آوری، حمل و دفع پسماندهای پزشکی بویژه نحوه مدیریت صحیح فرایند بی خطرسازی اینگونه از پسماندها در جهت ارتقای وضعیت بهداشت محیطی بیمارستان ها و نیز ایمنی و سلامتی کارکنان و افراد درگیر از اهداف این مطالعه است.مواد و روشها: این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی- مقطعی و مشاهده ای است که در طول سال ۱۳۹۱ در ۱۰ بیمارستان آموزشی درمانی موجود در شهر تبریز انجام یافته است. در این تحقیق پسماندهای تولیدی مطابق چک لیست وزارت بهداشت در چهار گروه پسماندهای شبه خانگی، عفونی و نوک تیز، شیمیایی و دارویی و پاتولوژیکی تفکیک و وزن گردید. سپس داده های مربوط به این گروه از پسماندها از طریق روش های آماری توصیفی و با استفاده از نرم افزار Excel مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج و بحث: نتایج مطالعه نشان داده که در بیمارستان های مورد مطالعه، متوسط سرانه پسماند ۲۵/۳ کیلوگرم در شبانه روز به ازای هر تخت فعال است که شامل ۸۹/۸۰ درصد پسماندهای شبه خانگی، ۸۷/۱۷ درصد پسماندهای عفونی و نوک تیز، ۲۴/۰ درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و ۰۳/۱ درصد پسماندهای پاتولوژیک می باشد که در مقایسه با نتایج مربوط به مطالعه صورت گرفته در سه سال قبل، میزان پسماندهای عادی و شبه خانگی موجود در ترکیب پسماندهای تولیدی حدود ۱۱ درصد افزایش نشان یافته و در مقابل مقدار پسماندهای عفونی و نوک تیز حاصله نیز ۱۲ درصد کاهش یافته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه با وجود افزایش توجه به موضوع مدیریت پسماندهای پزشکی و ارتقاء اقدامات نظارتی و کنترلی در بیمارستان های شهر تبریز در راستای توجه هر چه بیشتر به امر تفکیک از مبداء پسماندهای تولیدی نسبت به چند سال قبل، اعمال هرچه بیشتر دستورالعمل پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته در مدیریت پسماند بیمارستان ها و استفاده از سیستمی کارآمد جهت بی خطرسازی و امحاء پسماندهای‌ خطرناک بیمارستانی با در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی و اقتصادی‌ ضروری به نظر می رسد.