سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد حسن محمودیان – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
محمد فهیمی نیا – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم
بهنام سپهرنیا – کارشناس بهداشت محیط
ایرج حیدری – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

پژ وهش حاضر با هدف بررسی سیمای عمومی و مشخصات تصفیه خانه فاض لاب ش هرک صنعتی شکوهیه و بررسی میزان راندمان این تصفیه خانه و مقایسه نتایج حاصل از آن با استانداردهای ملی و بین المللی و ارائه راهکار و پیشنهاد برای بهبود عملکرد آن در صورت لزوم ، کمک به پیشرفت فعالیت های صنعتی و حفاظت ا ز محیط زیست در راستای اهداف برنامه های توسعه نماید . ابتدا با مطالعه در مورد روشهای مختلف و متداول مورد استفاده در تصفیه خانه ها ی ف اضلاب صنعتی در سطح استان قم و کشور ، اقدام به تهیه پرسشنامه گردیده و سپس با انتخاب شهرک صنعتی شکوهیه به عنوان نمونه از بین سای ر شهرکهای صنعتی، اقدام به نمونه گیری از فاضلاب در مراحل مختلف تصفیه و تکمیل پرسشنامه گردید . نمونه گیری از فاضلاب در قسمت های مختلف تصفیه خانه مانند ورودی بیهوازی، ورودی هوازی، ورودی کلرزنی و حوض ته نشینی و همچنین پساب خروجی تصفیه خانه بصورت روزانه توسط واحد آزمایشگاه به عمل آمده و گزارشات آن ثبت می گردد، بنابراین بررسی پارامترهایی چون pH , TSS , BOD5 , COD و دما و ….. در طی 6 ماه از سال و با استفاده از گزارشات واحد آزمایشگاه تصفیه خانه انجام گردید . از بررسی نمونه های گرفته شده از ورودی و خروجی تصفیه خانه مشخص گردید که درصد حذف نهایی COD در کل فرآیند تصفیه فاضلاب در این تصفیه خانه حدود 92/9% وBOD5 حدود 91/5% و TSS حدود 82% می باشد. میانگین COD خروجی از تصفیه خانه mg/l 64/53 می باشد و این عدد برای BOD5 64/53 در حدود mg/l 33/37 گزارش شده است . میانگین pH در پساب خروجی نیز عدد 7/74 می باشد. میزان دما در ورودی هوازی و پساب خروجی نسبت به مراحل قبل خود افزایش داشته و میانگین دما در پساب خروجی در حدود 27/8 درجه سانتیگراد بوده است . میانگین TSS درورودی تصفیه خانه mg/l 256/4 و در خروجی mg/l 46/19 است. EC نیزدرورودی 6015/43 و در خروجی 5995/4 می باشد. با توجه به اینکه میزان BOD5و COD در پساب نهایی تصفیه خانه به ترتیب اعداد 64/53 mg/l و 33/37 mg/l می باشد و این اعداد از محدوده پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست برای تخلیه به آبهای سطحی و چاههای جاذب خارج است، تنها گزینه مورد نظر برای دفع پسا ب، استفاده در فعالیت های کشاورزی و فضای سبز می باشد. همچنین راندمان کلی تصفیه خانه در مورد حذف پارامتر هایی چون COD و BOD5 به ترتیب 92/9 و 91/5 درصد است. میانگین DO برابر با 2/68 میلی گرم در لیتر بوده و از مقدار پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست فاصله داشته و برای هر سه محل تخلیه پساب (آبهای سطحی، چاه جاذب و مصارف کشاورزی) نامناسب است اما پساب خروجی تصفیه خانه با pH در حدود 7/74 مناسب برای تخلیه به آبهای سطحی، چاه های جاذب و همچنین مصارف کشاورزی می باشد.