سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیداحتشام الدین فروزان مهر – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
ناصر علوی – استادیار مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیابی دید ماشین درانتخاب تخم مرغهای نابارور نرم افزاری با استفادها ز الگوریتمها و تکنیکهای پردازش تصویر با زبان MATLAB برای تشخیص و جداسازی تصاویر تخم مرغهای دارای جنین از آنهایی که فاقد جنین می باشد تهیه و مورد ارزیابی قرارگرفت نرم افزار تنهاقادر به تشخیص لکه درون تصاویر بود با مقایسه عملکرد برنامه و روش تخریبی روی 50 عدد تخم مرغ که به روز چهارم جوجه کشی وارد شده بودند درصد خطای برنامه 4% محاسبه گردید درآزمایش دیگری 300 عدد تخم مرغ درقالب طرح کاملا تصادفی با چند مشاهده درهر واحد آزمایشی در 3تکرار صدتایی با 4 گروه 25 تایی تحت ارزیابی 2ت یمار اتوکندلینگ و تشخیص فرد خبره قرار گرفت هیچ گونه تفاوت معنی داری بین انسان و ماشین در مورد تشخیص تخم مرغهای نابارور مشاهده نگردید ولی در مورد تشخیص تخم مرغهای بارور با توان جوجه آوری تفاوت در سطح 5% معنی دار می باشد کاربرد اتوکندلینگ درمقیاس بزرگ بهره اقتصادی قابل توجیهی را به دنبال خواهد داشت اتوکندلینگ می تواند درصد جوجه آوری را تا 10/7 % نسبت به روش متداول درکشور بهبود بخشد 56/9% از مقدار تلفات بکاهد.