سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی ملائی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان کهکیلویه و بویر احمد
عبدالرسول تلوری – پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
اردشیر شفیعی –

چکیده:

الگو ، احتمالاتی ، بارش ، تداوم ، زمانی ، کهگیلویه و بویر احمدبرآورد سیلاب طراحی یکی از گام های اصلی در طراحی و اندازه یابی انواع سازه ها و تاسیسات هیدرولیکی است که به روش های مختلفی انجام می شود. اولین گام در برآورد سیلاب طراحی یک حوزه، تهیه باران یا رگبار طراحی می باشد. باران طرحی که خودمولد سیلاب طراحی است ، دارای ویژگی هایی نظیر چگونگی توزیع زمانی مقدار باران در طول مدت بارندگی است. دراین تحقیق با استفاده از داده های باران نگار ۴ ایستگاه باران سنجی ثبات در استان کهگیلویه و بویر احمد به منظور تعیین الگوی توزیع زمانی بارش از روش احتمالاتی Huff استفاده شده است. برای این منظور، کلیهرگببارهای شدید به رگبار های ۱، ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ ساعته تقسیمگردید و رگبارهای هر گروه بر اساس اینکه بیشترین مقدار بارش درکدامین چارک از تداوم رگبار ریزش کرده است به رگبارهای چارک اول، تا چهارم تقسیم گردید، سپس مقدار بارندگی هر ۲۵ درصد از کل مدت تداوم، از طریق جداول فراوانی با احتمالات ۱۰ تا ۹۰ درصد تعیین و الگوی توزیع زمانی بارش در هر یکی از احتمالات ذکر شده حاصل شد. نتایجنشان می دهد که بارشهای ۱، ۲، ۳ و ۶ ساعته جزء بارشهای چارک دوم و بارشهای ۹ ساعته جزء بارشهای چارک دوم و سوم ، بارشهای ۱۲ و ۱۸ ساعته جزء بارشهایچارک سوم و بارشهای ۲۴ ساعته جزء بارشهای چارک چهارم می باشد.
نتایج مقایسه الگوهای منطقه ای استخراج شده با الگوهای تیپ SCSنشان می دهد که الگوهای حاصله تطابق مناسبی با الگوی مورد نظر نداشته و تنها الگوی تیپ احتمالاتی چارک دوم با احتمال ۵۰ درصد همخوانی نسبی با الگوی تیپ SCS-IA دارد. بنابراین کاربرد الگوهای تیپ SCS بجز در این مورد در استان توصیه نمی شود.