سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ملائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
عبدالرسول تلوری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

بر آورد سیلاب طراحی یکی از گام های اصلی در طراحی و اندازه یابی انواع سازه ها و تأسیسات هیدرولیکی است که به روش های مختلفی انجام می شود . اولین گام در برآورد سیلاب طراحی یک حوزه، تهیه باران یا رگبار طراحی می باشد . باران طراحی که خود مولد سیلاب طراحی است، دارای ویژگی هایی نظیر چگونگی توزیع زمانی مقدار باران در طول مدت بارندگی است . در این تحقیق با استفاده از داده های باران نگار ۴ ایستگاه باران سنجی ثبات دراستان کهگیلویه و بو یراحمد به منظور تعیین الگوی توزیع زمانی بارش از روش احتمالاتیHuffاستفاده شده است نتایج نشان می دهد که بارشهای۲ ، ۱ ، ۳ و ۶ ساعته جزء بارشهای چارک دوم و بارشهای ۹ ساعته جزء بارشهای چارک دوم و سوم، بارشهای ۱۲ و ۱۸ ساعته جزء بارش های چارک سوم و بارشهای ۲۴ ساعته جزء بارشهای چارک چهارم می باشد