سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ملایی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی
عبدالرسول تلوری – استادیار پژوهش مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
اردشیر شفیعی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بوی

چکیده:

بارش همچون دیگر پدیدهای هیدرولوژیکی جزو متغیرهایی است که از تغییرات مکانی برخوردار می باشد. برای تعیین سیلاب طراحی که خود یکی از گامهای اساسی در طراحی و اندازه یابی انواع سازه ها و تأسیسات هیدرولیکی و پروژه های کنترل سیلاب می باشد. بررسی نحوه الگوی توزیع مکانی بارش ضروری می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مکانی بارشهای حدکثر ۲، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۸ ، ۲۴ ، ۳۶ ، ۴۸ ساعته در محدوده استان کهگیلویه و بویراحمد با جمع آوری و بررسی رگبارهای مشاهداتی تعداد ۴۵ رگبار فراگیر و حداکثر انتخاب گردید. با توجه به اینکه در هر رگبار، نحوه پراکنش مکانی مقادیر بارش متفاوت می باشد. الگوی مکانی هر یک از رگبارهای مشاهداتی با سه روش زمین آماری کریکینگ، کوکریکینگ، عکس فاصله مورد تحلیل قرار گرفت . این بررسی نشان می دهد که در اکثر رگبارها روش کریکینگ از خطای کمتری برخوردار بوده است. با ارزیابی و مقایسه نتایج روشهای ذکر شده،الگوی بهینه در هر یک از رگبارهای مورد نظر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیائیGIS) تعیین گردید و رابطه عمق ، سطح و تداوم بارشهای حداکثر در تداومهای مذکور در محدوده مورد مطالعه ارائه شده است