سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید مرادی – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
صدیقه جوادپور – دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس
احمد زاهری – دانشگاه پیام نور بندر عباس

چکیده:

آلودگی آب شرب و یخ از عوامل مهم اشاعه بیماریهای منتقله از طریق آب محسوب می گردد .حفظ کیفی ت آب و یخهای تولیدی از آن وپیشگیری از بیماریهای منتقله از طریق آنها یک وظیفه پیچیده است که نیازمند هماهنگی وتلاش رشته های مختلف مانند میکروبیولوژیستها، پزشکان، اپیدمیولوژیستها، محققان، متصدیان سلامت و بهداشت، مهندسین و تأمین کنندگان آب شرب می باشد. هدف از این مطالعه بررسی آلودگی باکتریایی یخهای تولیدی در کارخانه های یخ سازی شهرستان بندر عباس بود. در این مطالعه توصیفی مقطعی از 7 کارخانه یخ موجود در شهرستان بندر عباس 4 بار (در هر فصل سه نمونه از مهر ماه 86 لغایت تیر ماه 87 ) از قالبهای یخ،آب مصرفی کارخانه و همچنین از منبع ذخیره آب، نمونه گیری بعمل آمد . نمونه ها طی شرایط استاندارد به آزمایشگاه میکروب شناسی انتقال داده شد. پارامترهای کدورت توسط توربیدومتر، pH توسط pH متر وکلر باقیمانده توسط کیت (DPD) اندازه گیری شد.آلودگی یخها و آب به باکتری های کلی فرم بر اساس روش چند لوله ای جهت تعیین(MPN ( Most probable Number مورد بررسی قرار گرفت. جدا سازی وشناسایی میکرو ارگانیسمها با استفاده از روشهای مرسوم باکتریولوژی صورت گرفت. شمارش تعداد کل باکتریها با روش شمارش بشقابی (plate count) در محیط نوترینت آگارانجام گردید . در نهای ت با استفاده از نرم افزار SPSS اطلاعات مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.در این مطالعه 84 نمونه(قالبهای یخ، منبع ذخیره و آب مصرفی) مورد بررسی قرار گرفت. بیشتری باکتریهای جدا شده متعلق به جنس های دیفتروئید (42/9%) ، باسیلوس (23/8%) ، استافیلو کوکهای کواگولاز منفی (14/4%)وسودوموناس آئروژینوزا (10/7%) بود .استافیلو کوکوس آرئوس( 6%) ، اشریشیا کلی (2/4%) ، سایر کلیفرمها در مجموع (23/9%) و باکتری های غیر تخمیری در مجموع (12%) موارد را تشکیل می دادند.میزان 1100MPN < 0 و تعداد باکتریهای موجود در قالبهای یخ(تعداد باکتری در متن اصلس مقاله) بود.با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد میگردد توجهات لازم توسط متخصصان بهداشت محیط و دیگر متصدیان بهداشت جامعه،در هنگام تولید،انتقال و توزیع قالبهای یخ در جهت کاهش میزان آلودگی باکتریایی انجام گردد.