سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زین العابدین نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
کامران رهنما – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حجت اله ربانی نسب – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
میثم تقی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی عامل پژمردگی بوته ها گیاه خربزه در مرحله گل دهی و میوه دهی در سال زراعی 1389-1388 از 22 مزرعه در شهرستان تربت جام نمونه برداری صورت گرفت . از بافتهای بیمار 80 جدایه فوزاریوم جداسازی گردید و با روش تک اسپور خالص گردیده . ا ا بستفاده از کلیدهای معتبر شناسائی و بر خصوصیات مامکروسکوپی و میکروسکوپی 2 گونه Fusarium oxysporum و F. solani به ترتیب با درصد فراوانی 58/75 و 41/25 شناسائی شدند. اثبات بیماریزائی گونه ها با روش قراردن ریشه گیاهچه خربزه در سوسپانسیون اسپور در شرایط گلخان ه صورت گرفت . برای انجام تست اختصاصی گونه های F. oxysporum از چهار گیاه خربزه، هندوانه، خیار و گوجه فرنگی به روش قرار دادن ریشه گیاهان محک در مایه سوسپانسیون اسپورصورت گرفت . نتایج نشان داد که 47/63 درصد از گونه های جدا سازی شده گونه اختصاصی F.oxysporum f.sp melonis بودند.