سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
حمید جعفری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عمران، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
حمیدرضا باباعلی – استادیار، گروه عمران، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران
مهدی مهدوی عادلی – گروه عمران، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده:
ارزیابی و انتخاب سیستم ساختمانی مناسب وابسته به شاخص ها و معیارهای بسیاری مای باشد . جهت یکانتخاب مناسب که در آن تمامی جوانب در نظر گرفته شده باشد و کمترین هزینه ناشی از انتخاب نامناسبسیستم ساختمانی به وجود آید، لازم است تمامی عوامل تاثیرگذار در انتخاب لحاظ گردند. به این منظور باتوجه به ویژگی های هر یک از سیستم های ساختمانی به بررسی و شناسایی شاخص های موثر بر ارزیابیسیستم های ساختمانی و انتخاب اساسی ترین شاخص ها از بین شاخص ها پرداخته می شود. و در نهایتمهندسین و طراحان و مجریان ساختمانی می توانند با آگاهی بیشتر، شناخت و یک دید کلی و مناسب ازاساسی ترین شاخص های ارزیابی سیستم های ساختمانی بهترین و متداول ترین سیستم ساختمانی را موردبررسی، پیشنهاد و معرفی کنند و از تصمیم های غیر آگاهانه در انتخاب سیستم ساختمانی جلوگیری کنند.