سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

میلاد امیرتوتونچیان – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه تهران
مریم شبرو – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده کنترل و مدیریت شبکه تهران

چکیده:

خطوط فشار قوی همواره به عنوان محیط انتقال مخابراتی مورد توجه بوده است . تمام سیستمهای مخابراتی از اثرات ناخواسته و نامطلوب، مانند نویز الکتریکی، متأثر می باشند . مطالعة نویزِ
این خطوط، نقش مهمی در ارزیابی کارآئی سیستمهای مخابراتی دارد .
نویزِ غالب در خطوط انتقال فشار قوی در شرایط عملکرد عادی، نویز کرونا 1 می باشد . این نویز در اثر یک میدان الکتریکی قوی وابسته به فرکانس خط، در مجاورت هادی بوجود می آید . نویز کرونا روی خطوط فشار قوی به عنوان نویز سفید گوسی با ریشه میانگین مربعی 2 متغیر با زمان در نظر گرفته می شود . از آنجائیکه پدیدة کرونا توسط خطوط فشار قوی ایجاد می شود، تغییرات ریشه میانگین مربعیِ نویز، نسبتاً آهسته می باشد و در یک پریود، با سه تابع کسینوسی که فرکانسشان معادل فرکانس کاری خط فشار قوی است، توصیف می شود .
در این مقاله مشخصات نویز کرونا به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل ناخواسته در کانالهای 3 PLC مورد بررسی قرار گرفته است . هدف در این مقاله ارائه مدلی جهت تولید نویز کرونا است . بطوری که خواص زمانی و آماری این نویز بدرستی در آن لحاظ شده باشد . نتایج حاصل از مدل ارائه شده با استانداردهای IEC663 و گزارش Cigre انطباق دارد .