سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
رضا پری پیشبر – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامهریزی روستایی دانشگاه زابل
صادق اصغری لقمجانی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده:
گردشگری روستایی عبارت است از فعالیتها و گونه های مختلف گردشگری در محیط های مختلف روستایی و پیرامون آنها کهدربردارنده ارزشها و آثار متفاوتی برای محیطزیست روستا (طبیعی و انسانی) می باشد . در مقاله حاضر به برسی گردشگریروستایی و نقش آن در توسعه روستایی دهستان زهان بر اساس چارچوب مفهومی و نظری و نیز مطالعات میدانی پرداخته شده ومی کوشد از طریق تکنیک SWOT استراتژی چهارگانه تهاجمی، تدافعی، بازنگری و تنوع را در راستای توسعه اکوتوریسم ارائه دهد.نتایج تحلیل نشان میدهد که در منطقه مورد مطالعه، مؤلفه چشم اندازهای زیبا و منحصربهفرد دهستان به خصوص باغهای زرشکو امامزادها مهمترین نقطه قوت در دهستان میباشد. مولفه فقدان برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولتی عمده ترین نقطه ضعف آن،مؤلفه توجه بیشتر به برنامه ریزی سرمایه گذاری در منطقه مهمترین فرصت بیرونی، و نبود مدیریت آگاه به موضوعات اکوتوریسمیعمده ترین تهدید خارجی بوده است. شناخت کامل این مؤلفه ها منجر به افزایش اشتغال و درآمد به همراه حفظ محیط زیست ودرنهایت توسعه پایدار در منطقه می گردد.