سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
مهدی امامی – دانشجوی کارشناسی مهندسی نفت- بهره برداری
محمد حدادی – استاد دانشگاه گرمسار

چکیده:
رسوب آسفالتین از مشکلات مهم در مخازن دنیا محسوب می شود. این نوع رسوبگذاری در چاه های نفت باعث مشکلاتی در آنها شده و حتی ممکن است منجر به کاهش تولید گردد.در این مطالعه سعی شده است که به بررسی رسوب آسفالتین و چگونگی رسوبگذاری و شکل گیری آن در مخزن نفتی ایران و گروه بنگستان پرداخته شود. در این میدان و چاه های حفاری شده ارتباط و تداوم مخزنی وجود نداشته و مخزن دارای بخش های تولیدی مستقل است و مطالعات نشان دهنده این است که فشار نواحی مختلف، متفاوت بوده و روند های گوناگونی داشته و هیچ ارتباط فشاری بین نواحی مخزن وجود ندارد.دلیل این امر عواملی از جمله تولید نمک،کم بودن تخلخل و زیاد بودن اشباع است. یکی از عوامل اصلی رسوب آسفالتین در چاه های این میدان کم بودن اجزای رزین و آروماتیک در نفت است. با افزایش تولید در این مخزن، افت فشار وجود خواهد داشت که این افت تاثیر مستقیم جهت رسوب آسفالتین دارد و در نهایت با تولید صحیح از مخزن و جلوگیری از کاهش فشار بیش حد،رسوب گذاری در این میدان جلوگیری کرد.