سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – دانشیار عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ساری
طیبه خسروی – کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پونه ابراهیمی – عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی گلستان

چکیده:

کاربرد مقادیر زیاد لجن فاضلاب بر روی خاک می تواند باعث تجمع فلزات سنگین و افزایش آنها در خاک ها شود که خود باعث مسمومیت گیاه و جمعیت میکروبی خاک و تجمع فلزات در زنجیره غذایی می شود. هدف از این پژوهش تعیین قابلیت تهیه کمپوست لجن تصفیه خانه فاضلاب توسط کرم خاکی و مقایسه کمپویت های حاصله با ورمی کمپوست زباله از نظر زمان رسیدن کیفیت شیمیایی بوده است.نوع مطالعه در این تحقیق تجربی بوده است.در این پژوهش در سه ظرف با شرایط مساوی از نظر نوع بستر (خاک) و نوع کرم های خاکیو تعداد آنهاو شرایط محیطی یکسان اقدام به تهیه کمپوست از مواد زائد خانگی و لجن تصفیه خانه فاضلاب با استفاده از کرم خاکی نمودیم.سپس از طریق آزمایشات آنالیز کیفی از نظر مواد مغذی(N P)مواد آلی رطوبت TC, EC و…..در ابتدا و انتهای کار کمپوست های به عمل آمده را مورد مقایسه قرار دادیم. نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت C/Nدر زباله و لجن بیو لوژیکی و لجن شیمیایی به ترتیب برابر 32 و 5/22 و 5/26 و همچنین ورمی کمپوست حاصلاز زباله و لجن بیولوژیکی و لجن شیمیایی به ترتیب برابر 5/16 و 5/14 و 15 بوده استو میانگین مقادیر ازت در ورمی کمپوست زباله بیولوژیکی و لجن شیمیایی به ترتیب 22/2 و 6/2 و 3/2 درصد بوده و فسفر در ورمی کمپوست زباله و لجن بیولوژیکی و لجن شیمیایی به ترتیب 72/0 و 54/0 و 56/0 درصد بوده است. غلظت فلزات سنگین (Fe,Cr,Cb,Pb,Ni)در ورمی کمپوست ها کاهش یافته و مقدار Ecدر زباله و لجن بیولورژیکی و لجن شیمیایی به ترتیب 1459 و 1041 و 1487 ، و کمپوست های تولید شده 544و 385 و 635 میکرو زیمنس بر سانتیمتر بدست آمده است. میانگین نسبت C/N در مواد اولیه نشان می دهد که متناست سازی مواد اولیه درست بوده و میزان آن در ورمی کمپوست لجن بهتر از ورمی کمپوست زباله بوده. ازت فسفر در هر سه کود افزایش یافته است. بعضی فلزات و املاح در بدن کرم خاکی جذب و یا بصورت بیولوژیکی تجمع پیدا می کنند کاهش میزان کروم ، کادمیوم، سرب، نیکل،آهن و هدایت الکتریکی موید این موضوع می باشد. در نهایت می توان اظهار نمود که کرمهای خاکی ایزنیافوئتید می توانند به راحتی زباله و لجن تصفیه خانه های فاضلاب را به کمپوست با کیفیت قابل قبول تبدیل نموده و لجن بیولوژیکی و لجن شیمیایی را نیز همانند زباله و با کیفیت خوبی ب کود تبدیل نمایند.