سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
وجیهه زارع – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
فریده طباطبایی یزدی – دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعلی مرتضوی – استاد گروه علوم و صنایع غذایی،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
میکروارگانیسمهای لیپولیتیک، تولید کننده آنزیمهای لیپاز هستند که در صنایع مختلفی کاربرد دارند. انتخاب روش مناسب برای غربالگری وجداسازی میکروارگانیسمهای مختلف از موادگوناگون از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا انتخاب یک میکروارگانیسم ایدهآل با فعالیت لیپولیتیکی بالا، برای تولید آنزیم لیپاز در مقیاسهای نیمه صنعتی و صنعتی یکی از موارد ضروری برای اجرایی شدن طرح است. مطالعه حاضر بررسی و مقایسه جامع بر روشهای موجود در این زمینه است. مواد و روش: روشهای مختلفی برای غربالگری و جداسازی میکروارگانیسمهای لیپولیتیک وجود دارد که به طور کلی آنها را میتوان به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد. ۱- روشهای مستقیم که بر پایه تجزیه چربیها و تغییر در ظاهر سوبسترا است و ۲- روشهای غیرمستقیم که براساس آزاد شدن اسیدهای چرب در اثر تجزیه چربیها و ایجاد تغییر در معرفهای موجود است.بحث و نتایج: عمومی ترین روشی که برای غربالگری میکروارگانیسم های لیپولیتیک استفاده می شود بهره گیری از چربیهای مصنوعی است. به علت این که استرآزها هم می توانند آنها را تجزیه کنند و نتایج مثبت کاذبی را ارائه نمایند، از رضایت بخشی کاملی برخوردار نیست. روشهای مستقیم براساس بستره آزمون و نحوه آماده سازی آنها متفاوت است و روشهای غیرمستقیم نیز برای غربالگریهای با حجم بالا توصیه نمی شوند.نتیجه گیری کلی: سنجش فعالیت لیپاز واقعی (در مقابل استرآز) یک روش حساسی است که بر پایه تشخیص آزاد شدن اسیدهای چرب آزاد در اثرهیدرولیز روغنی یا چربی است. بنابراین روشهای ساده با استفاده از محیط کشت های آگاردار به همراه روغن و یا چربی برای هدف غربالگری سریع میکروارگانیسم های لیپولیتیک پیشنهاد می شود.