سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان جاهدی زاده – مشهد- شهرک صنعتی توس- فاز یک- شرکت نیروپژوه شرق
احسان محمدپور –

چکیده:

در تحقیق حاضر ایجاد یک پوشش مقاوم در دماهای بالا، بمنظور محافظت از قطعات داغ توربین گازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از پوشش هایCoNiCrAlYکه مقاوم به اکسیداسیون دمای بالا و خوردگی داغباشند، استفاده گردید. در این تحقیق ساختار پوششCoNiCrAlYاعمال شده به روش هایCPS و HVOFاز لحاظ ضخامت، میزان تخلخل، کیفیت فصل مشترک بین پوشش و فلز پایه و همچنین میزان ذرات ذوب نشده و اکسیدها موردبررسی و مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمایشات نشان داد که پوششCoNiCrAlYایجاد شده به روشCPSبا داشتن میزان تخلخل 11 درصد و میزان اکسید 38 درصد از کیفیت پایینتری نسبت به پوشش مشابه اعمال شده به روشHVOF با داشتن میزان تخلخل 2 درصد و بدون ذرات ذوب نشده و اکسید برخوردار است