سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فریال حکمی – مهندس مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نینا اسدی مقدس – مهندس مواد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مجید پورانوری – دانشجوی دکترای مهندسی مواد، دانشکده علم و مهندسی مواد، دانشگاه صنعت
پیروز مرعشی – استادیار, دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این پژوهش به بررسی رفتار شکست جوش های مقاومتی نقطه ای فولادهای کم کربن در تست کندگی پر داخته شده است . بطور کلی جوش های نقطه ای در دو مود شکست فصل مشترکی و شکستمحیطی می شکنند . نتایج تجربی بیانگر وجود یک قطر دکمه بحرانی بر ای حصول شکست مود شکست محیطی است . قطر دکمه بحرانی در تست کشش -برش بزرگتر از قطر دکمه بحرانی در تست کندگیاست. بررسی های متا لوگرافی در سطح مقطع شکست در مود محیطی در تست کندگی نشان داد که شکست با جوانه زنی ترک در راس شیار موجود در اطراف دکمه جوش ( منطقه درشت دانه HAZ آغاز می شود . در حالی که در تست کشش -برش شکست با یک مکانیزم گردنی شدن در فلز پایه رخ می دهد. مقدار نیروی ماکزیمم د ر تست کندگی بسیار کمتر از مقدار نیروی ماکزیمم در تست کشش -برش است