سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا وظیفه شناس – دانشجوی دکترای علوم باغبانی و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و من
مریم حکیم نیا – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم
علیرضا طلایی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی تهرانی فر – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد .

چکیده:

در سالهای اخیر احداث باغات انار و توسعه انارکاری در سطح کشور روند افزایش سریع داشته و بعلت سودآوری آن، استقبال باغداران و کشاورزان به احداث آن بیشتر شده است . در این میان شناخت مسائل کاشت و ازدیاد گیاهان مختلف در هر منطقه ازاهمیت خاصی برخوردار بوده و روشهای مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته و بطور طبیعی روشی که بیشترین راندمان و عملکرد را داشته، بکار برده شده است. در روشهای مختلف تکثیر که در این پژوهش استفاده گردید، شامل قلمه، پا جوش، خوابانیدن شاخه و بذر، در مجموع نتایج نشان داد که روش تکثیر انار با استفاده از قلمه بدون کاربرد تنظیم کنند ههای رشد از استعداد ریشه زایی بالایی برخوردار است، لذا بهترین روش تکثیر انار به لحاظ آسان و سریع بودن میباشد. در این پژوهش، بهترین نتایج از قلمه های یکساله در تمام ارقام در رابطه با کلیه صفات ( بجز تعداد شاخه اصلی ) حاصل شد . بهترین قطر قلمه در مورد تمامی فاکتورهای مورد بررسی بجز وزن تر ریشه، قطر 13-8میلیمتر و بهترین ارتفاع در رابطه با ریشه زایی ارتفاع 25 سانتیمتر بدست آمد رقم شهوار بهترین نتیجه را در مورد تعداد ریشه و گیرایی قلمه نشان داد . در ارتباط با پاجوش ها نیز بهترین نتیجه از رقم شهوار با ارتفاع 20 سانتیمتر به دست آمد . در خوابانیدن شاخه تفاوت معنی داری بین ارقام مشاهده نشد. در آزمایش جوانه زنی بذر انار، هیچکدام از بذور جوانه نزدند و نتیجه ای حاصل نشد .