سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود قنبریان – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد، صندوق پستی ۱۱۵ ، شهرکرد
زهرا شجاعی اسعدیه –
صفورا یونجی –

چکیده:

محاسبه حجم محصولات کشاورزی خصوصا میوه ها یکی از معضلات بخش کشاورزی و صنعت به دلایل مختلف مانند بسته بندی،فرایندهای انتقال,جداسازی مواد غذایی، قیمت گذاری و خرید و فروش محصول و همچنین نگهداری محصول می باشد. لذا به منظورنعیین حجممحصولات کشاورزی براساس روشهای جابجایی آب، تشابه اشکال هندسی و پردازش تصویر، از ۲ رقم طالبی سمسوری و شاه آبادی استفادهگردید. تا بتوان بامقایسه بین روشها، بهترین روش کاربردی برمبنای درنظرگرفتن حجم واقعی، معرفی نمود. باتوجه به نتایج آزمایشات انجام شده، همبستگی بسیار خوب بین حجم واقعی و حجم تخمینی از تشابه شکل هندسی طالبی با کره دو سر پهن بدست آمد. با استفاده ازروشپردازش تصویر مدل رگرسیونی y = 1.94×1.91 با ۰,۹۴ = R2 برای تخمین حجم رقم سمسوری بر اساس مساحت معیار و مدل y=3.24×2.04 با R ۰,۹۱ = 2 برای تخم ین حجم رقم شاه آبادی بر اساس مساحت معیار بدست آمد.