سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد مقیمان – استاد گروه مکانیک – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین واله – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله توانایی مدل غیر ایزوتروپ تنش جبری رودی ، همراه با مدلهای توربولانس k−ε استاندارد و RNG k−ε که تئوری ایزوتروپ بوزینسک را بخدمت می گیرند، برای مدلسازی جریان مغشوش در یک محفظه احتراق استوانه ای مورد بررسی قرار گرفته است . در شرایط جریان غیرچرخشی نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه شده است که توانایی بالای مدل تنش جبری رودی را نسبت به دو مدل دیگر نشان میدهد . در شرایط جریان چرخشی، مدل تنش جبری رودی توانسته است ناحیه شدیدًا کرنشی برگشت مرکزی جریان را بخوبی پیشگویی کند ، درحالیکه دو مدل لزجت گردابه ای مورد استفاده در پیشگویی آن ناتوان بوده اند . بطور کلی نتایج این پژوهش نشان دهنده بهبود نسبی نتایج مدل RNG k−ε ، نسبت به مدل k−εاستاندارد است .