سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
سیدمحسن حائری – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف ایران
عاطفه زمانی – کارشناس ارشد ژئوتکنیک
امیر اکبری گرکانی – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:
مشکلات نشست و کاهش ظرفیت باربری ناگهانی درنواحی خشک لسی وجود داشته کهناشی از فروریزش خاک لس دراثر جذب رطوبت می شود دراین تحقیق پتانسیل فروریزش نمونه های دست نخورده و بازسازی شده خاک لس واقع در شهر گرگان دراستان گلستان ایران با استفاده از آزمایشهای ادومتری مورد بررسی قرارگرفته است نمونه ها درتنش های غوطه وری 2و4و8و16 کیلوگرم برسانتی متر مربع دراشباع سازی شده و مقدار فروریزش آنها ثبت شده است نتایج نشان میدهد که نوع نمونه دست نخوردهیا بازسازی شده سطح تنش غوطه وری درصد رطوبت اولیه ودانسیته خشک اولیه برپتانسیل فروریزش و نیز نفوذپذیری موثر می باشد.