سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام خلیل آریا – استادیار – دانشگاه ارومیه
مقصود سلیمانپور – استادیار – دانشگاه ارومیه
عطاا… دادگری – کارشناس ارشد مکانیک – دانشگاه ارومیه

چکیده:

در مقاله حاضر با استفاده از شبکه عصبی مـصنوعی ١ برخـی از پارامترهـای عملکرد موتور دیزل پردور با پاشش مستقیم، مدل شده است . هـدف از ایـن کار نشان دادن این موضوع است که شبکه عصبی مصنوعی از نظر خطا رفتار به مراتب بهتری نسبت بـه نـرم افـزار کـامپیوتری ODES ٢ دارا مـی باشـد . همچنین برای نشان دادن قابلیت بالای شبکه عـصبی و پاسـخ دهـی آن در
زمان کم، از نتایج این شبکه م ی تـوان برخـ ی داده هـا ی ورود ی بـه برنامـه ODES را نیز برآورد کرد . شبکه عـصبی بکـار گرفتـه شـده از نـوع شـبکهعصبی پرسپترون چند لایه ٣ با تابع محرک خروجـی خطـی و تـابع محـرک لایههای میانی از نوع تانژانت هیپربولیـک مـی باشـد . پـس از مـدل سـازی، مقایسه نتایج بدست آمده از شبکه عصبی با داده هـای تجربـ ی و همچنـین نتایج حاصل از نرم افزار موجود (ODES) برای موتور دیزلی نمونـه تطـابق بسیار خوبی را نشان میدهد