سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا زارع – کارشناسی ارشد مکانیک، گرایش طراحی کاربردی، دانشگاه شیراز
محمدرحیم نامی – استادیاربخش مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در تحقیق حاضر، رفتار خستگی مخازن تحت فشار مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظوردر یک مرحله به بررسی دلایل مکانیکی و متالورژیکی منجر به شکست مخازن تحت فشار پرداخته شد و درمرحله بعد رفتار شکست و شرایط رشد ترک خستگی مخازن تحت فشار در حین سرویس و در شرایط کاری با ا نجام تست های چقرمگی شکستK1C اندازه گیری پارامترهای رشد ترک خستگی و انجام آزمایش های شکست نگاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM مورد آنالیز و بررسی قرار گرفت .با توجه به بررسی های به عمل آمده و بر اساس رشد ترک خستگی برای ارزیابی عمر مخازن تحت فشار با در نظرگرفتن فاکتور شدت تنش آستانه ای DKth به نظر نمی رسد یک آخال با قطر 1میلی متردرشرایط عادی کارکرد موجب شکست ناگهانی در مخزن تحت فشار شود . با توجه به اینکه استاندارد (استاندارد مورد استفاده در تولید مخازن تحت فشار ) آخالهایی با قطر حداکثر 1 میلی متر را مجاز می داند نشان می دهد که نتایج این تحقیق با استاندارد مذکور هم خوانی دارد.