سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد فرید – استادیار، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
سیدشهاب مروی پور – کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک
یاسر امینی – کارشناس، دانشگاه شیراز، دانشکده مهندسی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

درمقاله حاضر پاسخ دینامیکی ورق مستطیلی که حامل بار، جرم و یا نوسانگر متحرک می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. مسیرهای مختلفی برای متحرک در نظر گرفته شده و از دو روش نوار محدود و جمع مدهای فرضی برای تقریب فضائی مسئله استفاده شده است. برای بدست اوردن پاسخ زمانی سیستم به ترتیب روشهای نیومارک و رانگ کوتا بکار رفته اند.جوابهای بدست امده برای ورق ضخامت ثابت و ضخامت متغیر با هم مقایسه گردیده و تاثیر پارامترهای مانند مسیر، شتاب و خواص متحرک و همچنین توزیع ضخامت ورق بر روی پاسخ سیستم مورد بررسی قرار گرفته اند.لازم به ذکر است روش نوار محدود در مقایسه با روش جمع مدهای فرضی برای هندسه و شرایط مرزی پیچیده ورق مناسب تر بوده و زمان اجرای محاسبات کمتر را، نه تنها نسبت به روش جمع مدهای فرضی بلککه نسبت به دیگر روشها عددی مانند المان محدود نیاز دارد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که هر دو د و روش نتایج قابل قبولی بدست می دهند و قابل تعمیم به ورقهای ارتوتروپیک و مرکب هستند.