سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صاحبعلی منافی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدحسن امین – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی
اسماعیل صلاحی – پژوهشکده سرامیک، پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

برخلاف کاربردهای وسیعی که نانو کربن در کاربردهای مهندسی دارد، جزییات توابع ترمودینامیکی آن ها به صورت یک راز باقی مانده است . در این مقاله، مدلی برای پایداری ترمودینامیکی نانوکربنها در پلیمرفهای گوناگون، براساس توزیع فعال انرژی سطحی و تنش سطحی بر کل ا نرژی آزاد گیبس معرفی شده است . همچنین در این قسمت، پایداری ترمودینامیکی انواع نانو کربن (مثل گرافیت، الماس، فولرن ها و …) نسبت به دما و اندازه آن ها بررسی شد . در کار حاضر، یک مدل کمی ترمودینامیکی برای توصیف دگرگون های فازی نانو کربن ها معرفی می شود. براساس نتا یج به دست آمده، نانو کربن دستخوش دگرگونی graphite→diamond→fullerene یا پیوند sp2 → sp3 → sp با کاهش اندازه م ی شود . با استفاده از مدل، سنتز نانو لوله های کربنی (MWCNTs) با استفاده از فرا یند مکانوترمال مورد بررسی قرار می گیرد . ازجمله مزایای سنتز نانو لوله های کربنی با استفاد از این روش، می توان به سنتز با شرایط آسان، ارزا نتر بودن و میزان تولید بالا (mass production) اشاره کرد. با توجه به اهمیت فیبر در نانوکامپوزیت ها، از نظر،aspect ratio مورفولوژی ، وزن، مدول ویژه و سایر پارامتر ها، انتظار می رود که نانو لوله های سنتزی زمینه را برای بهبود ا ین شرایط پد ید آورندبررسی آزمایشگاهی پودر حاصل به کمک روش هایی مثل SEM و TEM ،XRD موفقیت این پژوهش را در تولید پودر نانو لوله کربنی با استفاده از فرایند مکانوترمال نشان میدهد.