سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی اکبر زینتی زاده – عضو هیئت علمی مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق غرب
فریدون یاوری – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
حمیدرضا صمدزاده – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه
هوشنگ صوفی – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

چکیده:

در این مطالعه منابع آلاینده خاک و آبخوان در منطقه شرقی کرمانشاه از شمال شرق تا جنوب شرقی شهر کرمانشاه و چگونگی انتقال و دامنه پراکنش احتمالی سموم مورد استفاده در اراضی کشاورزی منطقه به مدت 2 سال در ابعاد زمین شناسی، هیدروژئولوژی، کیفیت منابع اب منطقه، انواع سموم مصرفی و انواع ضایعات جامد و مایع مناطق صنعتی و مسکونی مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. این مطالعه نشان داد سازندهای شمالی دشت عمدتاً آهکی بوده و بعنوان مخازن مناسب آب زیرزمینی مطرح می باشند. از طرفی تغذیه مستقیم آب به دشت و آبخوان آبرفتی منطقه توسط مانعی موضعی از طرف شرق تنگ کنشت (واقع در ارتفاعات شمالی) محدود می باشد. همچنین سازندهای جنوبی دشت دارای پتانسیل آبی قابل توجه نبوده و عمدتاً بصورت ناتراوا عمل می کند. نقشه تراز اب زیرزمینی موید جهت جریان آب زیرزمینی در منطقه شمال شرق به جنوب غرب می باشد و براساس منحنی های هم پتانسیل، شیب هیدرولیلی آب زیرزمینی منطقه مورد نظر حداکثر 008/0 و حداقل 0035/0 محاسبه شده بطوریکه با تغییر ضخامت و دانه بندی آبخوان ( ازحوالی روستای نوکان و ابتدای هوانیروز) به سمت جنوب و جنوب غربی کاهش می یابد. کیفیت آب زیرزمینی در منطقه عمدتا در ردیف آبهای کلسیک – بی کربناته دسته بندی می شوند.